ESTUDIS DE PSICOLOGIA

Assignatura
Codi
Curs
Crèdits
Tipus de crèdits
Descripció del contingut
Teòrics
Pràctics

Metodologia Experimental

1423
1r
3
3
Troncals

Fonaments de metodologia. Metodologies experimental, observacional i selectiva. Fases d’una investigació. Tècniques de mostreig. El disseny de replicació intrasubjecte.

Anàlisi de Dades

1424
1r
4,5
4,5
Troncals
Fonaments matemàtics de l’anàlisi de dades. Càlcul matricial. Teoria de l’estimació. Estadística descriptiva. Anàlisi exploratòria de dades.

Psicometria

1926
2n
3
1,5
Troncals
Mesurament en psicologia. Teoria i tècniques de construcció de tests, escales i qüestionaris.

Estadística Aplicada a la Psicologia

1927
2n
3
3
Obligatoris

Proves d’hipòtesis. Anàlisi bivariant de relació entre variables. Ji quadrat. Comparació de mitjanes. Correlació. Anàlisi de la variància.

Dissenys Experimentals
1928
3r
3
1,5
Obligatoris

El disseny factorial entre grups completament aleatoritzat. Tècniques de control. Disseny de blocs. Disseny intrasubjectes. Disseny mixt.

Software en
Psicologia

1935

1r Cicle

3
3
Optatius

Ús de l’ordinador en la investigació psicològica. Elements bàsics per a la investigació. Utilització de paquets estadístics. Internet en psicologia.


ESTUDIS DE PSICOPEDAGOGIA

Assignatura
Codi
Crèdits
Tipus de crèdits
Descripció del contingut
Teòrics
Pràctics

Mètodes, Disseny i Tècniques
d'Investigació Psicològica

1235
3
3
Complements
de formació

Mesurament en psicologia. Teoria i tècniques de construcció de tests, escales i qüestionaris. Metodologies qualitatives.